Opłaty wynikające z zakupu nieruchomości
 

Dokonując zakupu danej rzeczy z reguły przyzwyczajeni jesteśmy, że jedynym kosztem, jaki zmuszeni będziemy ponieść, jest cena danego produktu. Wspomniana reguła nie ma jednak zastosowania w przypadku zakupu nieruchomości.

 
Nabywając daną nieruchomość musimy liczyć się z faktem, że koszty związane z podjęciem przez nas wspomnianej czynności wahają się z reguły w okolicach mniej więcej 10% całej wartości nieruchomości. Z całą pewnością niezbędną w procesie nabycia tego typu dobra będzie obecność osoby notariusza. W jakim więc celu skorzystać musimy z usług oferowanych przez kancelarię notarialną? Jakie opłaty sądowe zmuszeni będziemy ponieść? Ile kosztować będzie nas udział w całej transakcji, pośredników? Czy w związku z zakupem nieruchomości należy liczyć się również z innymi, ukrytymi kosztami jej nabycia? Na te, oraz szereg im podobnych pytań, postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi w poniższym artykule.  
 
Koszty związane ze świadczonymi przez osobę notariusza usługami, uzależnione są naturalnie od wartości nabywanej nieruchomości i dotyczą one między innymi sporządzenia aktu notarialnego oraz innych, podejmowanych z tego tytułu czynności.
 
Kolejną opłatą, jaką zmuszeni będziemy wnieść w przypadku zakupu nieruchomości jest 2% podatek od czynności cywilnoprawnych. W wypadku umowy sprzedaży nieruchomości uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywać będzie na barkach osoby nabywającej daną nieruchomość. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast w momencie zawarcia umowy przenoszącej daną własność. Podstawę jego obliczenia w przypadku umowy sprzedaży stanowi rzeczywista, rynkowa wartość nieruchomości. Jak już zostało to wspomniane, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno w wypadku sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego jak i sprzedaży pozostałych praw majątkowych w tym spółdzielczych praw zbywalnych wynosi zawsze 2% ceny nabywanej przez nas nieruchomości. Sama opłata pobierana z tytułu czynności cywilnoprawnych obliczana jest przez notariusza i kupujący uiścić powinien ją w kancelarii notarialnej, po podpisaniu aktu notarialnego. W następnej kolejności notariusz dokonuje wspomnianej wpłaty na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Ponadto konieczne jest uiszczenie stosownych opłat sądowych. I choć dostęp do ksiąg wieczystych jest w pełni bezpłatny, to jednak w zależności od przypadku, w koszty nabycia omawianego dobra należy wliczyć między innymi opłatę sądową za założenie księgi wieczystej oraz za wpis do księgi wieczystej. Opłata za wykreślenie wpisu z aktu notarialnego wynosi natomiast połowę kwoty, jaką to uiścić zmuszeni byliśmy w wypadku złożenia wniosku za wpis.
 
Naturalnie opłatami, jakie zmuszeni będziemy ponieść, będą opłaty z tytułu sporządzenia przez notariusza wspomnianego już wniosku w sprawie założenia księgi wieczystej jak również wpisanie do niej swoich praw.
 
Ponadto, jeśli dokonujemy zakupu za pośrednictwem agencji nieruchomości, zmuszeni będziemy także ponieść koszty związane z czynnościami podjętymi przez naszego pośrednika. W przypadku zakupu nieruchomości do rąk pośrednika trafi więc suma oscylująca w granicach około 3% ceny ustalonej przez strony ceny transakcji, zaś w wypadku sprzedaży nieruchomości może być ona nieco wyższa (oscylująca w granicach 3,5% ceny sprzedaży nieruchomości.) Ponadto warto wziąć pod uwagę fakt, że podczas zakupu nieruchomości spotkać możemy się również z innymi możliwymi opłatami. Do takowych zaliczyć należy opłatę za wycenę nieruchomości (konieczną na przykład w wypadku wymogu uzyskania kredytu), koszty remontu czy też opłaty wynikające z przeprowadzenia prac wykończeniowych. 

Jak więc jasno widać na powyższym przykładzie, nabycie nieruchomości związane jest również z koniecznością poniesienia wielu innych opłat. Warto zauważyć, iż z reguły suma ich wysokości uzależniona jest od sumy, za jaką nabywamy daną nieruchomość. Mówiąc wprost: Im wyższa cena nieruchomości, tym wyższa będzie taksa notarialna spoczywająca na barkach nabywającego daną nieruchomość. Niemniej pocieszeniem powinna być uzyskana świadomość, że po uiszczeniu odpowiednich opłat staniemy się pełnoprawnymi właścicielami własnej nieruchomości.